NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

A-sesjoner har tema:
Kappløpet om bedre kvalitet
B-sesjoner har tema:
Kappløpet mellom det gode og det onde
 
C-sesjoner har tema:
Kappløpet om bedre samhandling
 

 

Sesjon 1 onsdag 1. november kl 12:00 - 13:00

Sesjon 1A Tjenestedesign 2.0

Sesjonsansvarlig: Axel Birkeland, Statens Innkrevingssentral og Jørund Leknes, Kantega

Grunntanken med tjenestedesign er å sette brukeren i sentrum for utviklingsprosessen og se hele tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv. På den måten kan tjenestedesignerne utvikle og organisere mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester, som svarer på reelle brukerbehov. Mange virksomheter har tilegnet seg kunnskap om tjenestedesign og gjort utredninger for å tilrettelegge for gode brukeropplevelser. Ikke fullt så mange har levert forretningsverdi i form av tilpassede tjenester og reduserte kostnader.

I denne sesjonen får du en innføring i hva vi legger i tjenestedesign 2.0 og noen gode eksempler fra virksomheter som har levert tjenesteinnovasjon og forretningsverdi med utgangspunkt i tjenestedesign.

Foredragsholdere:
Trine Lind Trude Hole Trine Lind, Oslo kommune
En representant fra NAV IKT
Trude Hole, Bouvet

Sesjon 1B Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor

Sesjonsansvarlige: Peter Christopher Musæus, Skatteetaten og Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune

I 2019 får Norge nytt, moderne folkeregister. Moderniseringen betyr enklere og raskere tilgang til folkeregisteropplysninger. Prosesser som i dag tar uker og måneder, vil skje i løpet av minutter og sekunder. Virksomheter som bruker Folkeregisteret kan få oppdateringer i sanntid.

Moderniseringen gjør det mulig for virksomheter å forenkle og effektivisere egne prosesser. Men det krever at virksomhetene gjør nødvendige tilpasninger i egne systemer for å tilpasse seg det nye registerets grensesnitt og informasjonsfelter. I dette foredraget vil Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret, sammen med Skedsmo kommune redegjøre for de viktigste endringene ved det moderniserte registeret og hvordan endringene treffer kommune-Norge. Skedsmo kommune vil orientere om hvordan de vil ta i bruk den moderniserte informasjonen i folkeregisteret og om hvilke nye publikumstjenester de ser komme i Skedsmo kommune. Vel møtt!

Foredragsholdere:
Therese Fischer Therese Fischer, Skatteetaten Torbjørn Pedersen
Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune

Sesjon 1C Felles plan mot samme mål

Sesjonsansvarlige: Jens Nørve, DIFI - Hilde Kristin Storvig, BRREG - Astrid Øksenvåg, KS

Difi har utarbeidet en digitaliseringsstrategi for nasjonen bestående av målbilde, strategiske satsingsområdet med tilhørende handlingsplan. I denne strategien legges noen av føringene for hvordan vi må jobbe for å levere på forventningene i Digital Agenda for Norge. Tiltakene i strategien er sektorovergripende og dekker behov flere virksomheter har. De støtter også ambisjonene om en brukerrettet og effektiv forvaltning med samhandling på tvers. I denne sesjonen ser vi nærmere på digitaliseringsstrategien og hva den betyr for oss i forvaltningen generelt og for deg og din virksomhet spesielt. Den digitale transformasjonen forvaltningen må gå igjennom kan ikke gjøres av virksomhetene hver for seg.

Foredragsholdere:
Grete Orderud Cath Holten Line Richardsen
Grethe Orderud, DIFI
Cat Holten, Brønnøysundregistrene
Line Richardsen, KS

Sesjon 2 onsdag 1. november kl 16:30 - 17:30

Sesjon 2A Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok ?

Sesjonsansvarlig: Lars Erik Antonsen, NAV og Merethe Wiel, Lånekassen

Fortellinger om ny teknologi tyter ut i alle medier - revolusjonerende nyvinninger med store muligheter og ukjente utfordringer. Offentlig sektor ser også på hvordan de nyeste teknologiene kan brukes strategisk; alle vet at det skjer mye der ute og virksomhetene er i et er et kappløp mot tiden og samfunnsutviklingen.

Teknologikappløpet er et kappløp for å utnytte muligheter tidsnok. I en verden med fallende produktivitetsvekst og stadig knappere ressurser på sikt er ambisjonen for en digitalisert velferdsstat å levere bedre tjenester med best utnyttelse av samfunnets ressurser.

Sesjonen gir deg oversikt over teknologiske trender og anvendelse av teknologiske løsninger i Norge i dag, samt konkrete eksempler på hvordan utvalgte virksomheter tilnærmer seg ny teknologi. Eksemplene skal illustrere hvordan virksomhetene kom i gang med egen læring og utnyttelse av nye teknologiske muligheter og inspirere til publikums egen konseptutvikling.

Teknologisk utvikling og anvendelse av nyere teknologiske løsninger i Norge i dag

«Nokios teknologiradar» presenteres for første gang på konferansen i 2017. Virksomheter fra privat og offentlig sektor har deltatt i undersøkelsen som ble gjennomført i perioden mai - oktober 2017 med støtte fra konferansens samarbeidspartnere. Undersøkelsen viser hvilke teknologier som ansees som viktigst i dag og for de kommende årene, samt hvor langt norske virksomheter er kommet i å utnytte mulighetene teknologisk utvikling gir. Dette er Nokios’ egen rykende ferske oversikt over teknologiske muligheter og faktisk anvendelse i Norge i dag.

Eksempler på hvordan utvalgte virksomheter tilnærmer seg nye teknologiske muligheter

A. «Lånekassen satser på bruk av stordata, kunstig intelligente løsninger og skyen for å sikre innovasjon, effektivitet og fleksibilitet. Vi har allerede tatt første skritt ut i skyen med de administrative tjenestene og arbeider nå for å se hva som skal til for å ta kjernesystemene inn i skyen. Parallelt har vi brukt 2017 til utredning og utprøving av ulike løsninger basert på kunstig intelligens og er i ferd med å definere målbilde for business intelligence og insight. På Nokios vil vi dele av våre erfaringer fra disse prosessene, viktigheten av eierskap og deltakelse samt kritiske suksessfaktorer for vellykket gjennomføring.»

B. I 2016 stilte NAV seg følgende spørsmål: «Hvordan kan NAV, ved å bruke og koble tilgjengelige data, få økt innsikt om vår egen virksomhet?» På bakgrunn av dette opprettet man en stordatalab med et tverrfaglig team som jobbet eksperimentelt og use-case orientert. Denne lab’en skal levere et innspill til plan for toppledelsen høsten 2017. NAV skal bli mer data- og innsiktsdrevet for å levere stadig bedre og mer effektive velferdstjenester. Dette krever en ny tilnærming til teknologi der muren mellom den analytiske og den operasjonelle teknologi-sfæren brytes ned. For å svare på dette er det tatt fram et målbilde for en IT Informasjonsplattform. På Nokios deler vi vår strategiske tilnærming til ny teknologi knyttet til data og analytics.


Foredragsholdere:
Sopra Steria (del 2 Nokios teknologiradar)
Sigurd Eriksson Sigurd Eriksson, avdelingsdirektør IT, Lånekassen Jonas Slørdahl Skjærpe
Jonas Slørdahl Skjærpe, avdelingsdirektør for Informasjonsplattform, NAV IT
Severin B. Hanssen, Lånekassen

Sesjon 2B Digital transformasjon - mulighetsrom eller sårbarhet

Sesjonsansvarlig: Odd Henrik Hansen, Tieto, Odd Ruud, EVRY og Jan Stensby, Kartverket

Digitalisering er på alles radar, og utnyttelse av teknologi er nå et prioritert satsingsområde for offentlige virksomheter. De fleste virksomheter er bevisst på at digitalisering krever dyptgående endringer for å utnytte ny teknologi. Vi stiller også spørsmålet om virksomhetene beskytter seg mot de nye sårbarhetene og truslene som digital transformasjon fører med seg?

Foredragsholdere:
Thomas Anglero Thomas F. Anglero, direktør for Innovasjon i IBM Norge
En representant fra NSM
En representant fra Skattedirektoratet

Sesjon 2C Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører

Sesjonsansvarlige: Freddy Barstad, NTNU og Atle Bergfjord, Capgemini

Offentlig sektor, inkludert helse og velferd, er ryggraden i den norske velferdsmodellen. Den tradisjonelle oppfatningen er at verdier og eiendeler skal finansieres og drives av offentlige sektor selv, mens styringen utføres av nasjonal politikk og demokratisk kontroll. Denne modellen er utfordrende å opprettholde med stadig økende behov for hastighet, endring, innovasjon og digitalisering. Kan offentlig-private partnerskap hjelpe oss med å utnytte kompetansen bedre, slik at vi også løser oppgavene på en mer effektiv måte? Helse Sør-Øst vil dele noen av sine erfaringer. Innlegget vil dreie seg om samarbeid og samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører på e-helse området. Etter foredraget vil det bli debatt der blant annet NAV vil delta med bakgrunn i sin strategi for bruk av leverandørmarkedet

Foredragsholdere:
Roar Jakobsen Oddgeir HvidstenOla Furu
Roar Jakobsen, Sykehuspartner
Oddgeir Hvidtsten, Sykehuspartner
Ola Furu, NAV IT
Anne Romsaas, KS

Sesjon 3 torsdag 2.november kl 09:00 - 10:00

Sesjon 3A Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting - Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?

Sesjonsansvarlig: John Krogstie, NTNU og Ann Kristin Skarbøvig, Sopra Steria

Mens man før opererte med 2-3 produksjonssettinger i året, ønsker man nå å kunne produksjonssette endringer ukentlig eller til og med oftere spesielt i privat sektor. Kan vi gjøre det samme også i offentlig sektor? Nye metoder og teknikker som Lean og DevOps gjør smidig utvikling enda smidigere samtidig som vi greier å beholde kontrollen over de installerte systemene. Sesjonen inneholder både visjoner fra sektoren og praktisk erfaring rapportert gjennom følgeforskning over flere år.

Presentasjon 1: Storskala smidig utvikling: Mulighet eller en selvmotsigelse?
v/ Torgeir Dingsøyr, Sintef og Kjetil Røe, Sopra Steria
Agile 2.0 (Smidig 2.0) er et større forskningsprosjekt som følger ulike utviklingsprogrammer i offentlig og privat sektor. Presentasjonen vil omhandle resultater fra en langsgående case-undersøkelse i forhold til utfordringer og muligheter for stor-skala smidig utvikling

Presentasjon 2: NAV - Visjon og muligheter i NAV rundt Smidig utvikling og kontinuerlig leveranse
For å kunne sikre brukersentrert design og kontinuerlig utvikling, utøker NAV sin IT-kapasitet og integrerer IT-folkene med linjen i tverrfaglige produkt-team. Hør hvordan NAV gjør disse organisatoriske endringene og hvordan man bruker moderne automatiserte løsninger for raskere og sikrere få ut effekten av IT i en stor virksomhet

Foredragsholdere:
Torgeir Dingsøyr Torgeir Dingsøyr, professor, NTNU Kjetil Røe
Kjetil Røe, prosjektleder, Sopra Steria

Sesjon 3B Ny personvernsforordninger (GDPR) – muliggjører eller brems?

Sesjonsansvarlige: Hallstein Husand, Datatilsynet

I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Da erstattes dagens regelverk med EUs personvernforordning (GDPR). Som storforbrukere av personopplysninger, får både stat og kommune – og også private - flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. Vil det ivareta personvernet for den enkelte bedre, eller blir det en brems på digitaliseringen og ytterligere byråkrati?

I denne sesjonen vil vi få presentert noe av de viktigste elementene og endringene sett fra Datatilsynets ståsted. Bl.a. gjennom en praktisk tilnærming til noen av de nye pliktene i regelverket, slik som innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Er dette en mulighet eller en brems i utviklingen.

Vi vil også få et innblikk i hvordan en relativt stor norsk kommune har valgt å tilnærme seg de endringene som et nytt regelverk på personopplysningsområdet vil gi for dem. Hva har vært de største utfordringene og finnes det noen gode råd for alle de andre som må gjennom samme prosess. Gir det nye regelverket noen nye muligheter eller er det bare enda flere nye regler som pålegges?

Foredragsholdere:
Martha Eike Martha Eike, senioringeniør, Datatilsynet Frode Seipäjärvi
IT-sjef Frode Seipäjärvi, Tromsø kommune

Sesjon 3C Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg

Sesjonsansvarlige: Hilde K. Storvig, BRREG - Jens Nørve, DIFI

Digital Agenda beskrev digital kommunikasjon mellom offentlig sektor og personer og offentlig sektor og virksomheter som hovedspor for digitalt førstevalg. En av de første «oppdagelsene» som ble gjort i SKATEs veikartarbeid var at digitalt førstevalg også må virke når noen er representert av andre, for eksempel verger, foreldre for sine barn, revisorer og advokater for personer og virksomheter.

Skate anbefalte at det ble etablert et prosjekt for å gjøre kontaktaktinformasjon for virksomheter tilgjengelig på en måte som gjør det enkelt å etablere sikker digital kommunikasjon. Inkludert i dette kommer også enkel tilgang til informasjon om hvem som kan opptre på vegne av en virksomhet. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt høsten 2018. En person som har behov for å opptre digitalt på vegne av en annen person må i dag bruke dennes e-ID for å få tilgang til tjenester og innsynsløsninger, tilsvarende gjelder for vergemål. En felles løsning med felles grensesnitt vil gjøre kommunikasjonen med forvaltningen enklere for innbyggere >For å vurdere et felles løsningskonsept for innbyggerrepresentasjon gjennomføres det våren 2017 en såkalt PoC for å teste ut bruk av Altinn for fullmaktshåndtering knyttet til Helsenorge.no.

I denne sesjonen ønsker vi å vise hvor langt man har kommet i arbeidet med digitalt førstevalg:
• Hvor står vi i dag?
• Er det vanskeligere med fødselsnummer enn organisasjonsnummer?
• Hva skal til for å lykkes?

Sesjon 4 torsdag 2.november kl 10:30 - 11:30

Sesjon 4A Innovasjon gjennom bruk av ny teknologi - kultur for å feile

Sesjonsansvarlige: Pelle Sneen, Accenture og Odd Ruud, EVRY

Dette er en inspirerende sesjon hvor vi går dypere inn på de kreative prosessene knyttet til blant annet produktdesign og hvordan disse kan gjenbrukes i kappløpet om bedre kvalitet i offentlig sektor.

Foredragsholdere:

Sesjon 4B Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Sesjonsansvarlige: Vibeke Kløvstad, IKT-senteret og Eva Kjeldal, Computas

Norges digitale fremtid vil preges av raske endringer, teknologi- og kunnskapsutvikling, mangfold, kompleksitet, store samfunnsutfordringer og utviklingsmuligheter. Hvordan utvikle digital kompetanse i befolkningen, hos barn og unge i utdanning, hos dagens og fremtidens arbeidstakere og ledere? På kort sikt er det lett å avfeie at vi i Norge har en kompetanseutfordring. På lang sikt er det livsfarlig.

På alle nivåer i samfunnet blir digital kompetanse stadig viktigere, både i utdanning, for å kunne få jobb og for å bli værende der. Det er viktig for å kunne fungere som en fullverdig part av samfunnet. For å sikre konkurransekraft for Norge i fremtiden må teknologi og digital kompetanse inn i alle ledd gjennom hele utdanningsløpet og til toppledernivå. Norge trenger en ny og inspirerende utdannings- og arbeidspolitikk som motiverer både de beste (ved å tiltrekke og utvikle flere av dem) og alle de andre (ved å løfte relevansen til alle).


Erik vil snakke spesielt om behovet for ledelse, og hvordan vi må starte tidlig med å utvikle digital kompetanse hos elever, studenter og læringer slik at de kan delta aktivt i arbeid og felleskap i et mer og mer digitalt samfunn

Foredragsholdere:
Erik Westrum Erik Westrum, Senter for IKT i utdanningen

Sesjon 4C Åpen til høsten

Sesjonsansvarlige: Jens Nørve, DIFI og John Krogstie, NTNU

Her kommer vi med et tidsaktuelt tema, sesjonen plottes ikke før utpå høsten.


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter