NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Tirsdag 1. november - Kurs og Workshops

Kurs kl 10:00 - 12:00

1 Ny personvernforordning

Hallsetein Husand Ansvarlig: Hallstein Husand, Datatilsynet

I mai 2018 trer en ny personvernforordning i kraft i EU. Gjennom EØS avtalen er Norge forpliktet til å innføre denne forordningen i Norsk rett fra 25. mai 2018. Denne forordningen vil da erstatte dagens Personvernlov med forskrift, som bygger på et EU-direktiv, det er dette direktivet som nå erstattes med en forordning. Dette vil selvsagt bety mye for Datatilsynet som forvalter og tilsyn etter nåværende regelverk og som framtidig forvalter og tilsyn etter nytt regelverk, men dette vil også få stor betydning for alle norske virksomheter, både private og offentlige. Dette kurset vil gi oversikt over de største endringene, hva dette vil bety for Datatilsynets myndighetsutøvelse og hva dette konkret kan innebære for de enkelte virksomheter.

Foredragsholder:
Dana Jaedicke Dana Jaedicke, Datatilsynet

2 Sourcingstrategi og operasjonalisering

Bjørn Rollheim

Ansvarlig: Bjørn Rollheim, Sopra Steria
Sourcingstrategi og operasjonalisering av denne – er dette et mulig virkemiddelet for å skape mere effektive og rimeligere IT-tjenester til forretningen/virksomheten

Sourcingstrategi og operasjonalisering av denne – er dette et mulig virkemiddelet for å skape mer effektive og rimeligere IT-tjenester til forretningen/virksomheten IT-funksjoner møter stadig økende forventninger fra forretningssiden. Nye tjenester skal produseres hurtig, virksomheten skal digitaliseres og effektiviseres, Prosjektporteføljen med gjensidig avhengige prosjekter øker og applikasjonsportefølje samt infrastruktur må forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte. Ledetid fra funksjonelle behov i forretningen/ virksomheten forventes å gå ned og det er økte krav til effektiv drift, forvaltning og vedlikehold. Kurset belyser erfaringer med ulik organisering, ulike leveransemodeller tilknyttet (AD – AM – AO – IM – BO/SKY-tjenester) bruk av leverandørleddet og ser disse opp i mot forretningens/virksomhetens behov for verdiskapning, innovasjon og fornyelse. Det gjennomgås erfaringer rundt utvikling og transformasjon – utvikling av effektive bimodale IT-funksjoner. Temaer som kunde/leverandørfunksjoner - tjenesteintegrator – SKY mv er viktige elementer som blir belyst.

Foredragsholdere:
Gerd Mejlænder-Larsen Marianne Selle

3 Prosjektveiviseren

Elin Kristine Fjørtoft Lars Nokken Ansvarlige: Elin Kristine Fjørtoft, Difi og Lars Nokken, Difi

Det er krevende å gjennomføre digitaliseringsprosjekter på en god måte og det er enda vanskeligere å dokumentere at man tar ut de forventede gevinster. God planlegging er en forutsetning for å iverksette de riktige tiltak og å sikre bedre gjennomføringsevne. Kurset vil gi en innføring i hvordan prosjektmetodikk og andre virkemidler kan bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter. Prosjektveiviseren 2.0. er en anbefalt prosjektmodell for IKT prosjekter i offentlig sektor som blant annet skal styrke planlegging, styringen, kvalitet og gevinstrealisering i offentlige IKT-prosjekter. Prosjektveiviseren er basert på metodikk fra PRINCE2. PRINCE2 er en prosjektledelsesmetode som brukes over hele verden og har sertifisering som anses som beste praksis for gjennomføring av prosjekter. Metodkikken kan tilpasses alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur.

4 Kommunereform i en digital virkelighet - utfordringer og muligheter

Jan Stensby Ansvarlig: Jan Stensby, Kartverket

Det er utfordrende å gjennomføre en kommunesammenslåing i en digital virkelighet, men er man tidlig nok ute med utredninger og strategier er det også mange muligheter . Kurset gir en innføring i de utfordringene og mulighetene som til nå er sett i en digital kommunereform . Det vil være fokus på IKT-perspektivet, formidling av erfaringer fra sammenslåingsprosesser, samt et dypere dykk i hvordan man går i gang med arbeidet. Kartverket har sammen med mange andre utarbeidet en sjekkliste til bruk for kommunene i den digitale sammenslåingsprosessen , denne vil bli behørig omtalt i kurset. I tillegg planlegger vi å høre hvordan en kommune som skal starte jobben nå tenker.
Kurset er et samarbeid mellom Kartverket, KS og Riksarkivet

Foredragsholdere:
Anna Lund

Anna Malmø Lund, Arkivverket
Grethe Kvernland Berg, PA Consulting
Ola Erik Klingen, Trondheim kommune
Tiril Beatrix Uglum, Kartverket

5 DevOps - Hva, Hvorfor og hvordan?

Atle Bergfjord Ansvarlig: Atle Bergjord, Capgemini

DevOps er en voksende bevegelse for å forkorte tiden fra et forretningsbehov oppstår til det er produksjonsatt og gir verdi, samtidig som man øker kvalitet og innovasjonsgrad. Dette krever endring i tankesett og et kulturelt skifte hos både forretnings- og IT-siden i en virksomhet.

Formål med denne workshopen er å gi en introduksjon til hva DevOps er og hvordan man kan komme i gang med endringsreisen. Workshopen er et rollespill basert på den bestselgende boken "The Phoenix Project". Boken omhandler den fiktive bedriften Parts Unlimted sin endringsreise fra fossefall til DevOps på 90 dager. Det er en fordel at deltakerne har lest denne boken i forkant, men det er ikke et krav.

Deltakerne vil få utdelt ulike roller med spillekort som f.eks. Retail Operations, HR, Finans, og VP of IT Ops. Gjennom rollespillet vil deltakerne bli utfordret til å anvende DevOps prinsipper for å løse forretningsutfordringer.

For at vi skal lykkes med dette rollespillet, forventes det aktiv deltakelse fra deltakerne. Gjør deg klar for en engasjerende og lærerik opplevelse!

Læringsmål:
• Lær mer om DevOps
• Lær mer om den praktiske gjennomføringen av DevOps
• Lær hvordan du kan utvikle samarbeidet innenfor teamene
• Lær mer om hvordan du kan øke forretningsverdi

Foredragsholdere:
Ruben Olav Larsen Marley Kristin Singarajah

Workshops kl 13:00 - 17:00

1. Prosjektledelse i store IT-prosjekter

Bjørn Rollheim

Ansvarlig: Bjørn Rollheim, Sopra Steria

Store prosjekter er krevende siden de ofte har stor teknisk kompleksitet og involverer mange både på kunde og leverandørsiden. Det finnes lite støtte i etablerte metoder for systemutvikling som Scrum eller prosjektledelse (som for eksempel PRINCE2) som er tilpasset store systemutviklingsprosjekter. På denne workshopen vil vi fokusere på utfordringer ved prosjektledelse i store IT-prosjekter. Workshopen er basert på materiale fra forskningsprosjektet Smidig 2.0, som er Norges største forskningsprosjekt på store smidige IT-prosjekter. Vi ønsker å formidle kunnskap fra forskningen fra Sintef og NTNU og dele nyttige erfaringer fra de store IT-prosjektene i Sopra Steria. Det vil også deles erfaringer fra et stort og samfunnskritisk prosjekt gjennomført av Kartverket. Workshopen vil altså kombinere innlegg med teori om prosjektledelse og Difis prosjektveiviser, erfaringer fra prosjekt, praktiske øvelser (learning by doing) og refleksjoner og deling av erfaringer blant deltakerne.

Foredragsholdere:
Iselin Pettersen Kjetil Røe Torgeir DingsøyrKnut SælidJan Stensby

Hva skal deltakerne sitte igjen med etter foredraget?
Workshopen skal gi deltakerne nyttig kunnskap ved å lære fra forskere og prosjektledere som forteller om reelle erfaringer fra noen av Norges største IT-prosjekter. Deltakerne vil i tillegg få muligheten til «learning by doing» gjennom praktiske øvelser og vi sørger også for at alle deltakerne reflekterer rundt ny kunnskap og deler refleksjonene med hverandre.

2. Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?

Jens Nørve Lars Nokken Ansvarlig: Jens Nørve, Difi og Lars Nokken, Difi

Hensikten med denne workshopen er å øke forståelsen for verdien av å benytte programmetodikk i offentlig sektor, samt dele erfaringer og tips knyttet til programgjennomføring. Vi starter med å belyse hva som egentlig er forskjellen på et prosjekt og et program. Deretter presenterer to virksomheter med ganske ulikt ståsted sine erfaringer og ubesvarte spørsmål knyttet til innføring av programmer/programstyring i sine virksomheter. Inspirert av dette vil dere gjennom gruppearbeid få rik anledning til å diskutere hvordan bruk av programmer i deres virksomhet kan være nyttig, og hva som kan være utfordringer og suksessfaktorer ved innføring og bruk av programstyring.

Mål for workshop:

  • Øke forståelse for verdien av å benytte programmetodikk i offentlig sektor samt dele erfaringer om programgjennomføring.
  • Gjennomføringen av workshop vil gi en innføring i de overordnede tema i MSP (Managing successful programmes), dele praktiske erfaringer fra pågående programmer samt legge til rette for diskusjoner og involvering av deltakerne på workshopen.

Foredragsholdere:
Erik Liaklev, Justis- og beredskapsdepartementet
Jesper Rådberg, Justis- og beredskapsdepartementet
Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet
Anette Odgaard Jacobsen, Folkehelseinstituttet

3. Nok prat! Hvordan få til gevinstrealisering i praksis?

Leif Skiftenes Flak Elin Kristine Fjørtoft Ansvarlig: Leif S. Flak, UiA og Elin Kristine Fjørtoft, Difi

Formålet med denne workshopen er å dele erfaringer om hvordan vi kan få til gevinstrealisering i praksis og å få konkrete innspill til statens arbeid med gevinstrealisering.

Målgruppen er ledere og alle andre som er engasjerte i og brenner for å få til gevinstrealisering i praksis.

I løpet av workshopen vil deltakerne både få høre de gode historiene fra andre som har jobbet med gevinstrealisering, vi vil sammen se på utfordringer ved å planlegge og realisere gevinster innen en sektor og på tvers av sektorer, og vi vil legge til rette for spennende diskusjoner om hva som er de beste tiltakene vi kan hjelpe departementer og virksomheter med for at stadig flere skal lykkes med sitt gevinstarbeid. Gode, konkrete innspill fra workshopen vil dermed kunne få konkret nytte i et pågående utredningsarbeid!

4. Stordata i offentlig sektor

Jørund Leknes

Ansvarlig: Jørund Leknes, Kantega

Samfunnet produserer stadig mer data. Dette gjelder også for offentlig sektor. Statens vegvesen har flere tusen målestasjoner som registerer trafikk i sanntid. I helsevesenet produseres medisinske instrumenter store mengder måledata. På hvilken måte kan disse dataene brukes til å ta bedre beslutninger eller å finne nye sammenhenger som tidligere ikke var kjent?

Vi vil i workshopen se på hvilke muligheter stordata-teknologi gir, og hvordan vi i offentlig sektor kan bruke denne teknologien. Flere offentlige aktører som produserer store datamengder internt vil presentere.

Bruk av store datamengder har vært sentralt i å bygge selskaper som Facebook og Google. Hva kan vi lære av dem?

Foredragsholder:
Ruben Olav Larsen Kristoffer Dyrkorn

Bjørn Holstad, Riksantikvaren
Kristoffer Dyrkorn, BEKK
Jon Espen Ingvaldsen, NTNU / Contextual

5. Kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon

Astrid Øksenvåg Ansvarlig: Astrid Øksenvåg, eKor

Innbyggere, næringsliv og politikere krever enkel tilgang til de opplysningene de trenger. Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre på nytt. Informasjonsteknologi er verktøyet for å bruke tilgjengelig data og informasjon på en effektiv måte.

For å oppnå dette, må arkivene innrettes for å være stedet som opplysninger og dokumenter hentes fra. Skal dette være mulig, må arkivfunksjonen omskapes. Gjennom kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon kan arkivenes gjenoppstå i nye former og med nye løsninger. Kanskje skal vi slutte å tenke at dokumentene skal i arkivet, men heller tenke at arkivtilhørigheten skal inn i dokumentene?

I denne workshopen diskuterer vi hvordan arkivarkitektur kan være inngangsporten for å få til en slik transformasjon.

Workshopen arrangeres av KS og Riksarkivet

Foredragsholdere:
Anne Mette Dørum Øyvind Langeland Lars-Martin KristensenElin Engen Harder

6. Fremtidens målbilde – hvordan tilby offentlige tjenester- innovativt

Bjørn Rollheim

Ansvarlig: Bjørn Rollheim, Sopra Steria

Offentlig sektor kan lære av privat sektor når det gjelder kunde- og brukerorientering. Utgangspunktet for en virksomhetsutvikling må være brukeren – kundens behov – enten de er identifisert eller det skapes tjenester som i utgangspunktet ikke er etterspurt. Dette krever evne til å se sin virksomhet utenifra og inn og lykkes med å organisere sin tjenesteutvikling på en annen måte enn i dag. Teknologi er et viktig virkemiddel for å strukturere samhandling med bruker, utnytte og tilrettelegge for åpne data og organisere arbeidet på en annen og mere effektiv måte på brukerens premisser/behov.

Workshop-en har til hensikt å jobbe frem innsikt i hvordan offentlig sektor kan applisere erfaringer fra privat sektor og derved levere bedre og mere attraktive tjenester til en lavere kostnad. Videre se fremover og bidra til å dele erfaringer rundt utvikle offentlig virksomhet ift kundeorientering, organisering, prosesser og systemstøtte.
Workshopen vil fokusere på muligheter og erfaringer knyttet til transformasjon av virksomhet mot en enda bedre (for bruker) og mere effektiv tjenesteutvikling/leveranse.

Telemark fylkeskommune har det siste 2 åra satt digitalisering og gevinstrealisering høyt på agendaen. Teknologi gir nye muligheter for både å produsere og levere offentlige tjenester til innbygger og næringsliv. Men – det er fortsatt mennesker som skal motta tjenestene – selv om det blir færre mennesker som produserer tjenestene. Ved å ta utgangspunkt i brukerens behov prøver vi å få utviklet så gode og effektive tjenester som mulig.

Foredragsholdere:
Ellen Strålberg Tobias Apelgren Torgeir Dingsøyr Jon Skriubakken

7. Fra politikk til handling – Se hvordan din virksomhet kan høste gevinster ved å la privatpersoner og virksomheter dele sine data

HAndreas Maasø Fjelldal

Ansvarlig: Andreas Maasø Fjelldal, Brønnøysundregistrene

Altinn har utviklet en samtykkefunksjonalitet og betalingsløsninger som gjør det mulig for privatpersoner og virksomheter til å utvikle brukervennlige tjenester soom kan gi store gevinster.

Samtykkefunksjonaliteten innebærer at brukeren gir en tredjepart midlertidig innsynsrett på et spesifikt datasett om brukeren (f.eks. vandelsattest, ligningsinformasjon, regnskapsdata mm). Brukeren vil kunne se hva de samtykker til å dele, hvem de deler data med, hvor lenge, og innenfor hvilken kontekst dataene skal brukes. Betalingsløsningen kan enkelt integreres og forenkler prosesser det betaling tradisjonelt skaper forsinkelser og friksjon for videre progresjon.

I løpet av workshopen vil du få kjennskap til hvordan din virksomhet enkelt og effektivt kan forenkle hverdagen for brukerne, og potensielt skape store gevinster for samfunnet. Gjennom reelle case og konsept skal vi gjøre dere kjent med funksjonaliteten, og hjelpe dere til å se mulighetsrommet i løsningen. I workshopen vil en bli presentert for de ulike mulighetene og arbeide med å identifisere mulighetsområder som kan iverksette forenklinger via smarte digitale løsninger.

Foredragsholdere:
John Berland Niklas Sandqvist

John Berland, Sopra Steria
Niklas Sandqvist, Bits
Martin Ringel, Brønnøysundregistrene
Espen Slotvik, Brønnøysundregistrene
Lisbet Nederberg, Skedsmo Kommune


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter